Palvelut

Tutustu palveluihin tarkemmin klikkaamalla haluttua palvelua alla.

palvelu_icon.png

Arkkitehtisuunnittelu ja rakennussuunnittelu »

Rakennussuunnittelijan tehtävänä on rakennuslupamenettelyssä tarvittavien pääpiirustusten laatiminen.

Yksilöllisissä kohteissa tarvitaan yleensä arkkitehtuurista suunnittelua.


palvelu_paasuunnittelija_icon.png

Pääsuunnittelu »

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 § 1 ja 2 mom: Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 § 3 mom: Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi (pääsuunnittelija).


palvelu_rakenne_icon.png

Rakennesuunnittelu »

Päärakennesuunnittelija nivoo yhteen kaikki rakenteisiin liittyvät suunnitelmat. Tällaisia voi olla esimerkiksi: erilliset elementtisuunnitelmat, runkorakenteet, perustussuunnitelmat, portaat jne...

Pelkkä rakennesuunnittelu voi käsittää esimerkiksi vain yhden osa-alueen ylla mainituista suunnitelmista.

 


palvelu_vastaava_icon.png

Vastaavan työnjohtajan tehtävät »

Vastaavan työnjohtajan tehtävät on määritelty laintasoisesti, katso MRL 122§, MRA 73§ ja RakMk A2 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132)

Vastaava työnjohtaja pyytää rakennusluvassa määrätyt katselmukset viranomaisilta. Vastaavan työnjohtajan on oltava itse paikalla, kun katselmus toimitetaan. Katselmuksessa vastaavalla työnjohtajalla on oltava mukana rakennuslautakunnan vahvistamat pääpiirustukset lupapäätöksineen sekä lupapäätöksessä vaaditut, rakennusvalvontaviranomaiselle esitetyt rakenne- ja muut erikoispiirustukset sekä työmaapäiväkirja.

Rakennushankkeessa tai sen osassa on vastaavalla työnjohtajalla oltava vähintään tehtävään soveltuva tutkinto, kokemusta rakennustyön johtamisessa sekä hyvä perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä.

Pientalon vastaavan työnjohtajan tehtävistä on laadittu tehtäväluetteloita, sopimus- ja tarkastuspöytäkirjamalleja, joita löytyy esim. Rakennustiedon internet-sivustosta.


palvelu_projektinjohto_icon.png

Projektin johto ja konsultointi »

Rakennustekniset lausunnot.

Apua rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Aikataulutusta sekä kustannusten arviointia.

Rakentamisessa tarvittavien asiakirjojen käsittely ja asioiden hoito.

Ynnä muuta hankkeen läpivientiin liittyvää erikseen sovittua palvelua.


palvelu_urakointi_icon.png

Urakointi »

Kattavien verkostojen kautta tarjolla rakennustyövoimaa, rakennusammattimiehiä ja suositeltavia yhteistyökumppaniyrityksiä rakennushankkeiden toteutuksiin.